Sezon na „Karpika” rozpoczęty

Grand Prix "Karpik 2015" - Krzysztof Grzondziel (Polska)
Grand Prix „Karpik 2015” – Krzysztof Grzondziel (Polska)

Ośrodek Kultury w Niemodlinie, organizator Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK”, ogłosił regulamin tegorocznej edycji.
Konkurs z roku na rok się rozrasta, tak więc i regulamin w stosunku do lat poprzednich bardzo się rozrósł. Najważniejsze punkty regulaminu pozostały jednak bez zmian – tematem tradycyjnie są ryby, rybacy, połowy w sieci itp.; format prac do A3; termin – 30 wrzesień br.; przewidziane atrakcyjne nagrody dla zwycięzców…
Więcej w regulaminie poniżej lub na stronie http://okniemodlin.org/771/regulamin-contest-rules-karpik-2016.html

***

Regulamin Międzynarodowego Konkursu
Rysunku Satyrycznego „KARPIK”
Niemodlin, Polska

§ 1
Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK” (zwanego dalej Konkursem).
§ 2
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

§ 3
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 4
1. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na przesłaniu Organizatorowi oryginalnej wersji odręcznego rysunku o tematyce: ryby, rybacy, połowy w sieci itp., spełniającego warunki określone niniejszym Regulaminem.
2. W Konkursie biorą udział rysunki w rozmiarze nie przekraczającym format A3.
3. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo do zaprezentowania maksymalnie dwóch prac.
4. Każda z prac powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: rok powstania, imię i nazwisko oraz dane adresowe autora, telefon lub e-mail kontaktowy.
5. Zgłoszona praca musi być autorstwa Uczestnika. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i

przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do korzystania i rozporządzania zgłoszoną pracą.
6. Prace przesłane do udziału w Konkursie nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie.

§ 5
1. Konkurs ogłaszany jest przez Organizatora corocznie, najpóźniej do 15 stycznia danego roku kalendarzowego, i trwa do 30 listopada tego samego roku.
2. Prace należy nadsyłać w opakowaniu zapobiegającym ich uszkodzeniu.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za straty i uszkodzenia powstałe w trakcie transportu prac.
4. Prace konkursowe mogą być nadsyłane od dnia ogłoszenia konkursu do 30 września tego samego roku.
5. Prace należy posyłać na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1 49-100 Niemodlin, z dopiskiem „Karpik”.

§ 6
1. Wybór zwycięskich prac dokonywany jest w oparciu o następujące kryteria:
1) pomysł zgodny z tematyką konkursu,
2) technika wykonania.
2. Wyboru zwycięskich prac dokonuje Jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości po zakończeniu jego prac.
3. Wyłonienie zwycięzcy konkursu w danym roku nastąpi w pierwszej połowie października tego roku spośród prac spełniających kryteria niniejszego Regulaminu.
4. Wynik Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie www.okniemodlin.org
5. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody określone w § 7.

§ 7
1. Nagrodami w Konkursie są:

1) Grand Prix – 2.800 zł brutto
2) trzy nagrody główne – każda po 1.100 zł brutto

2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia w dowolnie ustalonej przez siebie formie lub wysokości.
3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Przekazanie nagrody głównej może nastąpić w siedzibie organizatora po uprzednim zgłoszeniu się zwycięzcy konkursu podczas gali wręczenia nagród lub może być wysłana pocztą na adres domowy zwycięzcy.
5. W razie nie zgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody zostanie ona przekazana na adres zwycięzcy konkursu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, koszt wysyłki nagród ponosi zwycięzca konkursu. Koszt wysyłki zostanie potrącony z uzyskanej nagrody.

§ 8
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zwycięzcy Konkursu w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiowa, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Koszt podatku nagród pokrywają zdobywcy nagród.
3. Organizator wypłaci nagrodę konkursową, a także pobierze od zwycięzcy Konkursu stosowną kwotę zryczałtowanego podatku od wygranej w Konkursie i odprowadzi ją na konto właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9
1. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną na czas nieoznaczony upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora,

b) wystawienia pracy w ramach wystawy pokonkursowej,
c) umieszczenia reprodukcji pracy w katalogach prezentujących prace konkursowe, które będą dystrybuowane przez Organizatora do celów promocyjnych Konkursu.
2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką drukarską i cyfrową;
2) w zakresie rozpowszechniania utworu – poprzez publiczne wystawienie oraz udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności umieszczanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.
3. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi własność rysunku przechodzi na Organizatora.

§ 10
1. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest on administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Organizatora osobiście lub na piśmie.

§ 11
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zwycięzców Konkursu, a także publikacji prac biorących udział w konkursie w materiałach promocyjnych Organizatora.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczał je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 12
1. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

§ 13
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkód tym spowodowanych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

3. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca Konkursu może zrzec się nagrody w formie pisemnej, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek inny ekwiwalent.

§ 14
Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora Konkursu i jest ostateczna.
§ 15
Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu lub jego pracę konkursową w przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
§ 16
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników.
3. Tekst oraz zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie www.okniemodlin.org.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *