Roponioska 2019 – regulamin konkursu

ropo-bar

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie i Bartłomiej Belniak zapraszają do udziału w konkursie rysunku satyrycznego, ilustracji i karykatury. Tematem Konkursu Rysunku Satyrycznego Roponioska 2019 jest „A tak to się zaczęło ….prapoczątki przemysłu naftowego”.
Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do artystów amatorów i profesjonalistów.
Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się technikę komputerową. Termin zgłaszania prac – 05.07.2019. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody (finansowe też) – więcej informacji w regulaminie poniżej oraz na stronie http://www.gokropa.iaw.pl/pl/108113/0/Konkurs_Rysunku_Satyrycznego_Roponioska.html. Tam też do pobrania „Karta udziału” oraz „Oświadczenie… „.
REGULAMIN KONKURSU RYSUNKU SATYRYCZNEGO
ROPONIOSKA 2019

I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizatorami Konkursu Rysunku Satyrycznego „ROPONIOSKA 2019” są: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie i Bartłomiej Belniak.

Partnerami Konkursu są: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – Zagroda Maziarska w Łosiu, Skansen Naftowy „Magdalena” w Gorlicach, PGNiG S.A., Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.
Patronat medialny Konkursu: Redakcja Wiadomości Naftowych i Gazowniczych, Telewizja Gorlice TV.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Małe historie w wielkim odkrywaniu” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
2. Temat konkursu: „A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO…”

(prapoczątki przemysłu naftowego).
3. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do artystów amatorów i profesjonalistów.

4. Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się technikę komputerową.

5. Każdą z prac należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Należy również podać tytuł pracy. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane (na odwrocie powinien znajdować się imię i nazwisko autora i data powstania pracy). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.

6. Do konkursu nie należy zgłaszać prac uprzednio nagradzanych i zgłaszanych do innych konkursów.

7. Format prac: dowolny, mile widziane standardowe formaty.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.

9. Prace wraz z Kartą udziału w Konkursie (zał. nr 1) i Oświadczeniami (zał. 2) należy dostarczyć w ostatecznym terminie do 5 lipca 2019r. w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniem (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie w transporcie lub zaginięcie przesyłki), osobiście lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, Ropa 780, 38-312 Ropa
z dopiskiem „ROPONIOSKA”.
10. Jury złożone z artystów profesjonalistów oraz przedstawicieli organizatorów spośród wszystkich, prawidłowo zgłoszonych prac, wybierze prace prezentowane na wystawie oraz przyzna nagrody.
11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Ropie i partnerów.

Wręczenie nagród i wernisaż wystawy odbędzie się 4 sierpnia 2019r. podczas Święta Maziarzy Łosiańskich.

II. NAGRODY
Wielkie Jajo • nagroda 2 000,00 zł
Duże Jajo • nagroda 1 500,00 zł
Niezłe Jajo • nagroda 1 000,00 zł
Przewiduje się wyróżnienia, nagrody sponsorów, rzeczowe i inne formy dyplomujące.
Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów reklamowych w/w imprezy oraz GOK Ropa za pośrednictwem wszelkich mediów dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Prace lub ich kopie mogą być prezentowane po zakończeniu wystawy na innych wystawach lub imprezach.

2. Wszelkie nadesłane prace przechodzą na własność i są przechowywane u Organizatora.

3. Z chwilą dostarczenia prac/pracy, Autor udziela Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ropie niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworów przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:

-wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworów;
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Autor rozumie i akceptuje fakt, że GOK Ropa będzie udostępniał dzieło na podstawie wolnych licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ i w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do dzieła udostępnionego na wolnych licencjach w zakresie w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji.
W przypadku, gdy dzieło zawiera wizerunek Wykonawcy, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zgody na korzystanie i upublicznianie wizerunku Wykonawcy w ramach wykonywania praw autorskich do dzieła w tym udostępniania go na wolnych licencjach Creative Commons”
Udzielona licencja nie jest ograniczona terytorialnie ani czasowo.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

5. Organizatorzy dokonają wyboru prac, które znajdą się na wystawie i w publikacji.

6. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu jest Organizator konkursu.

Załączniki
1. Karta udziału w Konkursie.
2. Oświadczenia w ramach Konkursu.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *