Cztery Pory Karykatury – Rysunki roku 2016

Rys. Witold Mysyrowicz - Rysunek Roku 2015 / II nagroda
Rys. Witold Mysyrowicz: Rysunek Roku 2015 – II nagroda

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie ogłosiło regulamin drugiej edycji całorocznego konkursu „Cztery pory karykatury”.
Poniżej publikujemy ten dokument w całości – oryginał na stronie http://muzeumkarykatury.pl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1097:nowy-konkurs&catid=373:wydarzenia-aktualne

REGULAMIN KOKURSU „CZTERY PORY KARYKATURY. RYSUNKI ROKU 2016″

informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2016”.
2. Organizatorem całorocznego ogólnopolskiego konkursu „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2016” jest Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie przy ulicy Koziej 11 (dalej „Organizator”).
3. W trakcie trwania konkursu treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy ul. Koziej 11, oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.muzeumkarykatury.pl
zasady konkursu
1. Konkurs kierowany jest do artystów uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, a także do studentów wyższych szkół artystycznych.
2. Przedmiotem konkursu są prace o charakterze satyryczno-humorystycznym i karykatury dotychczas nienagrodzone w innych konkursach.
3. Preferowane będą prace wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi.
4. Kopie prac należy alternatywnie przesyłać na adres e-mail: info@muzeumkarykatury.pl, lub przekazać na nośniku elektronicznym na adres Organizatora: ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa, z dopiskiem „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2016” (z określeniem pory roku np. „Wiosna”).
5. Przekazywane elektronicznie kopie prac powinny być w formacie jpg. w rozdzielczości 300 dpi (wymiary dłuższego boku nie powinny przekraczać 1500 pixeli). Organizator zastrzega, iż prace niespełniające powyższych standardów nie będą brały udziału w konkursie.
6. W każdej z czterech pór roku: „Wiosna”, „Lato”, „Jesień”, „Zima” uczestnik może przysłać na konkurs maksymalnie 5 (słownie: pięć) prac.
7. W treści wiadomości elektronicznej zawierającej prace konkursowe uczestnik obowiązany jest podać: imię (imiona) i nazwisko autora prac, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
8. Każdy uczestnik przy pierwszym zgłoszeniu obowiązany jest także wypełnić Ankietę dla Autorów. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu w celach i na potrzeby przeprowadzanego przez Organizatora konkursu.* Pobierz Ankietę dla Autorów
9. Harmonogram nadsyłania prac jest następujący:
a. Zima – do dnia 17 marca 2016 r.
b. Wiosna – do dnia 15 czerwca 2016 r.
c. Lato – do dnia 15 września 2016 r.
d. Jesień – do dnia 15 grudnia 2016 r.
10. Prace przysłane po 17 marca 2016 r. / 15 czerwca 2016 r. / 15 września 2016 r. biorą udział w konkursie w następnym okresie. Prace przesłane po dniu 15 grudnia 2016 r. nie będą uwzględniane w konkursie.
11. W każdej z czterech pór roku: „Zima”, „Wiosna”, „Lato”, „Jesień” prace oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora konkursu, a w rocznym finale – wraz z zaproszonymi do jury gośćmi specjalnymi.
12. W każdej z czterech pór roku jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
a. I nagroda – w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych);
b. dwie równorzędne II nagrody – w wysokości 600 PLN (słownie: sześćset złotych) każda;
c. trzy równorzędne III nagrody – w wysokości 400 PLN (słownie: czterysta złotych) każda;
d. oraz minimum 10 wyróżnień honorowych.
13. Jury według własnego uznania dokona wyboru zwycięskich prac z zastrzeżeniem, iż preferowane będą prace wykonane tradycyjnymi technikami rysunkowymi, graficznymi lub malarskimi.
14. Ogłoszenie wyników konkursu następować będzie w ciągu 10 dni od daty upływu terminu nadsyłania prac w każdej z czterech pór roku na stronie internetowej Muzeum Karykatury i na portalu społecznościowym www.facebook.com.
15. Warunkiem przekazania równowartości nagrody regulaminowej jest dostarczenie przez Laureata oryginału pracy do siedziby Muzeum Karykatury i podpisanie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Muzeum Karykatury.
16. Nagrodzone prace po ich dostarczeniu do siedziby Muzeum Karykatury przechodzą na własność organizatora konkursu wraz z majątkowymi prawami autorskimi nieograniczonymi w czasie i terytorialnie i zostaną włączone do zbiorów Muzeum Karykatury.
17. Prace nagrodzone (6 prac w każdej z pór roku) i wyróżnione (minimum 10 prac w każdej z pór roku) wezmą udział w finale rocznym konkursu „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2016”.
18. W finale rocznym konkursu przyznane zostaną następujące nagrody regulaminowe:
a. I nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych);
b. II nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych);
c. III nagroda – „Rogaty Ołówek” oraz nagroda pieniężna w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych);
d. nagroda specjalna – indywidualna wystawa w Muzeum Karykatury dla jednego z finalistów konkursu.
19. Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia finałowego nastąpi do końca stycznia 2017 r. na stronie internetowej Muzeum Karykatury i na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym www.facebook.com
20. Jury przysługuje prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości, ilości lub ich nieprzyznania i nierozstrzygnięcia konkursu w każdej z czterech pór roku lub w finale rocznym konkursu bez podania przyczyn.
21. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w I kwartale 2017 r.
22. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac (przed przeniesieniem autorskich praw majątkowych) udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do ich wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji (licencja niewyłączna) dla potrzeb niezbędnych z realizacją konkursu w tym w szczególności do celów reklamowych, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie katalogu wystawy pokonkursowej „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2016” oraz zorganizowania wystawy, o której mowa w pkt. 21 (zasady konkursu) niniejszego Regulaminu.

postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
2. Organizator w każdym terminie bez podawania przyczyn może konkurs unieważnić.
3. Organizator zastrzega, iż nie wysyła potwierdzeń odebrania wiadomości elektronicznych zawierających prace konkursowe. Wobec powyższego uprasza się o uruchomienie w programach pocztowych opcji automatycznego potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
dane organizatora konkursu
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa
e-mail: info@muzeumkarykatury.pl
www.muzeumkarykatury.pl

sekretarz konkursu
Andrzej I. Kordela, st. kustosz
(w zastępstwie: Piotr Kułak, asystent)
tel.: +48 22 8287601

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa. Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu do jakiego zostały zebrane, to jest do realizacji postanowień Regulaminu konkursu „Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2016” w zakresie komunikowania się z uczestnikami oraz wystawiania dokumentów laureatom, a także do gromadzenia informacji do celów naukowo-badawczych. Zebrane dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *