WOLNOŚĆ – Międzynarodowy Konkurs na Karykaturę i Rysunek Satyryczny SPAK

logokonkursupolskie

Warunki konkursu

Uczestnicy:

Profesjonalni karykaturzyści z całego świata.

Temat:

WOLNOŚĆ (indywidualna, polityczna, twórcza, brak zniewolenia, odpowiedzialność wobec wolności, cena wolności, granice wolności)

Tryb i terminy składania lub nadsyłania prac:

Etap I:

Uczestnicy konkursu nadsyłają kopie prac drogą elektroniczną, na adres: spak@mysyrowicz.com

Rozmiar prac: dłuższy bok ok. 2000 pixeli, jpg lub tiff, 300 dpi, maksimum 5 prac.

Prace przyjmowane będą w okresie 30.05 – 30.06.2017 r. Każda praca powinna być opatrzona kolejnym numerem.

Z konkursu wyłącza się prace nagradzane i wyróżniane w innych konkursach.

Etap II:

Komisja selekcyjna dokona wyboru prac na wystawę i do oceny jury w terminie do 15.07.2017 r. Autorzy wybranych prac otrzymają

e-maile z prośbą o nadesłanie oryginałów wybranych prac, ze wskazaniem o które prace chodzi w terminie do 20.07.2017 r.

Prace należy składać lub nadsyłać na adres:

Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, ul. Helenowska 16, 05-807 Podkowa Leśna, z dopiskiem: “WOLNOŚĆ”

w terminie do 20.08.2017 r. – DEADLINE 20.08.2017

Format prac:

Min 210 X 297 mm (DIN A4), Max 297 X 420 mm (DIN A3) Prace muszą zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres pocztowy, nr telefonu, adres mailowy, ewentualnie tytuł pracy. Do prac należy dołączyć krótką notę biograficzną i własne zdjęcie.

Warunki techniczne:

Prace muszą być oryginalne, wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Wydruki prac wykonanych w technice cyfrowej muszą być sygnowane odręcznie z dopiskiem “Wydruk nr 1”. Kopie i kserokopie nie będą akceptowane.

Nagrody i jury:

Powołane przez organizatorów jury przyzna wśród oryginalnych prac następujące nagrody i wyróżnienia:

I – 1500 EURO, II – 1000 EURO, III – 750 EURO oraz 3 wyróżnienia po 200 EURO każde.

Jury zastrzega prawo innego podziału nagród, pod warunkiem że pełna pula przewidziana na nagrody zostanie wykorzystana. Przewiduje się również nagrody fundowane. Nagrody zostaną przyznane w terminie do 20.09.2017 r. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają pisemne zawiadomienia. Wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów.

Wystawa

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się w Warszawie, w grudniu 2017 r.

Na uroczystość zostaną zaproszeni wszyscy laureaci i uczestnicy wystawy. Warunki udziału laureatów zostaną uzgodnione w terminie późniejszym. Przewiduje się również prezentację wystawy w innych miejscach i czasie.

Katalog

Wystawie towarzyszyć będzie obszerny katalog, który otrzyma każdy uczestnik wystawy.

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania wybranych prac do celów promocyjnych tematu “WOLNOŚĆ” na plakatach, w katalogu i w innych materiałach związanych z konkursem. Poza konkursem autorzy prac zachowują swoje prawa autorskie (copyrights). Zwrot prac oryginalnych, na życzenie i koszt autora, nastąpi po cyklu wystaw w 2019 r.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować drogą mailową do:

Kurator konkursu – Witold Mysyrowicz – witold@mysyrowicz.com

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *