Szymon Szymankiewicz i Max Skorwider w szczecińskiej Galerii Gilotyna

skor-max

Dzisiaj, 14 listopada, o godz. 20.00 w Galerii Gilotyna, Piwnica Kany w Szczecinie, Pl. Św. Pawła 4/5 zostanie otwarta wystawa Szymona Szymankiewicza i Maxa Skorwidera „Rzeczy Pospolite”. Kuratorem wystawy jest Dawid Czajkowski, a podczas wernisażu gościnnie zagrają Analogos.

Skorwider Max

Ceniony arty­sta mło­dego poko­le­nia. Wykła­dowca Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego dawniej / ASP/ w Pozna­niu. Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu – Wydział Gra­fiki. Dyplom w zakre­sie gra­fiki warsz­ta­to­wej: pra­cow­nia Lito­gra­fii.

Zaj­muje się gra­fiką projektową, pla­ka­tem, ilu­stra­cją pra­sową oraz innymi for­mami sztuki współ­cze­snej. Uczest­nik wystaw i kon­kur­sów, wie­lo­krot­nie nagra­dzany w kraju i zagranicą. Ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Polityka, Ekonomia, Mózg, Kosmos.

Szymankiewicz Szymon

Kontrowersyjny twórca będący ostatnio na ustach wielu. Zarówno artystów, jaki i mediów czy polityków. Jego prace mieszają w kotle społeczo-politycznym mimo iż są niezwykle introwertyczne.

W jego utworach znak graficzny stanowi punkt wyjścia działalności artystycznej. Autor interesuje się kwestią „artefaktu” kulturowego, przedłożenia tego na znak, komunikat. Można go odczytać jako przekaz artystyczny – komentarz autora dotyczący rzeczywistości poprzez język metafory.

Jego prace wystawiane i nagradzane były wielokrotnie w Polsce jak i za granicą.

Informacje o artystach podajemy za fanpagiem Galerii > https://www.facebook.com/galeriagilotyna/

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *