Satyrykon 2016

satyrykon2016

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2016

Regulamin

Warunki uczestnictwa
1. Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2016 jest konkursem otwartym.
2. Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2015-2016) i zakwalifikowane przez autorów do działów:

dział I – temat: ZŁO
dział II – SATYRA I ŻART
(preferowane rysunki bez podpisów)

3. PRACE NAGRADZANE NA INNYCH KONKURSACH będą wyłączone z konkursu SATYRYKON.
4. Format prac – maximum A-3 (297 x 420 mm)
5. Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do dnia 8 lutego 2016 r. (data stempla pocztowego) na adres:
Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON – Legnica 2016
Chojnowska 2, Akademia Rycerska, 59-220 Legnica
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE PRAC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, GDYŻ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO KONKURSU.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jednak warunkiem zwrotu prac jest przekazanie na rzecz Galerii Satyrykonu wskazanej przez Autora pracy (prac), co stanowić będzie rekompensatę za koszty przesyłki.
W razie niewskazania, Autor wyraża zgodę na wybranie przez organizatora dowolnej pracy z nadesłanych na konkurs.
7. Do pracy należy dołączyć zdjęcie lub karykaturę Autora, krótką notę biograficzną i wypełnioną kartę zgłoszenia (PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM).
Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych i rozpowszechnianie wizerunku.

Nagrody
1. Prace konkursowe kwalifikować do wystawy będzie międzynarodowe Jury.
2. Jury przyzna następujące nagrody regulaminowe:
· Grand Prix SATYRYKONU 2016
szczerozłoty kluczyk oraz nagrodę pieniężną w wysokości 8.000 PLN
· 2 złote medale
oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 PLN
· 2 srebrne medale
oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.500 PLN
· 2 brązowe medale
oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 PLN
· 4 wyróżnienia po 4.000 PLN każde
· nagrodę dyrektora Legnickiego Centrum Kultury
za fotografię w wysokości 4.000 PLN
· nagrodę Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 PLN
Organizatorzy przewidują również przyznanie nagrody dla Autora najlepszego DEBIUTU wraz z organizacją autorskiej wystawy w Galerii SATYRYKON w ramach programu imprezy Satyrykon 2016.
Prawo ostatecznego podziału nagród regulaminowych, zmiany ich wysokości lub ich nieprzyznania oraz nieprzyznania Grand Prix SATYRYKONU przysługuje Jury.
Decyzje Jury są ostateczne.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, od dnia 1 marca 2016 r. na stronie internetowej: www.satyrykon.pl
U w a g a !
NAGRODA PODLEGA OPODATKOWANIU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych autorom zagranicznym jest ich przyjazd na otwarcie wystawy, zgłoszenie się po ich odbiór do dnia 15.12.2015r. lub przekazanie na konto bankowe we wskazanej przez Autora walucie.

Przywileje uczestników
1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatnie katalog.
2. Organizatorzy zapewniają laureatom bezpłatny udział w imprezie SATYRYKON 2016 w dniach 16-19.06.2015 r.
3. Prace nadesłane na konkurs po zakończeniu wystawy będą eksponowane w kraju i za granicą, a następnie zwrócone uczestnikom konkursu do końca 2017 r. PROSIMY AUTORÓW O ZGŁASZANIE DO BIURA SATYRYKONU WSZELKICH ZMIAN ADRESOWYCH – ADRES ZWROTNY / TELEFON / E-MAIL.

Postanowienia końcowe
1. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu w formie katalogu SATYRYKONU.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i zostaną włączone do zbiorów Galerii Satyrykonu.
3. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy wystawy.
4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu oraz na upowszechnianie wizerunku Autora w katalogu wystawy pokonkursowej.
5. Organizatorem Międzynarodowej Wystawy SATYRYKON – Legnica 2016 jest LEGNICKIE CENTRUM KULTURY (+4876 72-33-700; e-mail: lck@lck.art.pl), a współorganizatorem Fundacja Kulturalno-Społeczna (+4876 852-23-44; e-mail: satyrykon@wp.pl) – PL 59 220 Legnica, Chojnowska 2.

Terminarz
zamknięcie przyjmowania prac 8 lutego 2016 (data stempla pocztowego)
posiedzenie Jury 19 – 21 lutego 2016
wystawa konkursowa 8 czerwca – 28 sierpnia 2016
zwrot prac po cyklu wystaw 31 grudnia 2017

Karta uczestnictwa do pobrania ze strony:

flaga_polska
http://satyrykon.pl/pobierz-pliki/

flaga_brytyjska
http://en.satyrykon.pl/pobierz-pliki/

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *