Konkurs na świąteczną pocztówkę dla Żyrardowa

projekt: Zbigniew Kołaczek
Projekt: Zbigniew Kołaczek

Miasto Żyrardów ogłasza konkurs na projekt pocztówki o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów pocztówek o wysokich walorach artystycznych promujących Żyrardów poprzez odwołanie się do tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych. Organizatorzy gorąco zachęcają do udziału w konkursie. Na projekty czekają do 20 listopada br.
Jako inspirację prezentujemy dwie karty pocztowe z lat 2015-16, których projektantem był Zbigniew Kołaczek.
Poniżej publikujemy regulamin konkursu:

Projekt: Zbigniew Kołaczek
Projekt: Zbigniew Kołaczek

KONKURS NA KARTKĘ POCZTOWĄ Z ŻYRARDOWA
O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ I NOWOROCZNEJ
1. Miasto Żyrardów (zwane dalej Organizatorem) ogłasza konkurs na projekt pocztówki o tematyce bożonarodzeniowej i noworocznej.

2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów pocztówek o wysokich walorach artystycznych
promujących miasto Żyrardów poprzez odwołanie się do tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych.

3. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do dnia 20 listopada 2017 roku.

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl

5. Konkurs adresowany jest m.in. do studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych.

6. Projekt pocztówki może być wykonany w dowolnej technice plastycznej, w tym w technikach komputerowych i fotograficznych, dającej się przełożyć na pocztówkę o wymiarach150x210 mm.

7. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 projekty.

8. Oryginalny projekt pocztówki wykonany tradycyjnymi technikami plastycznymi należy przygotować w wymiarze nie mniejszym niż A5 (150×210 mm.), lecz nie większym niż A3(297×420 mm.).
Można dołączyć skan pracy/prac (JPG/TIFF, RGB/CMYK, 300 dpi).

9. Projekt pocztówki wykonany w technikach komputerowych i fotograficznych należy przygotować w formie wydruku papierowego o wymiarze nie mniejszym niż A5 (150×210 mm.), lecz nie większym niż A3(297×420 mm.). Należy dołączyć opisaną płytę CD z elektroniczną wersją pracy/prac (JPG/TIFF, RGB/CMYK, 300 dpi).
10. Projekty pocztówek muszą być oryginalne i wykonane osobiście przez uczestników konkursu i nie naruszać praw autorskich innych twórców.
Wskazane jest, aby w projekcie znalazły się charakterystyczne elementy związane z miastem Żyrardów, takie jak herb, czy charakterystyczne budowle.
W projektach mogą pojawić się teksty:
,,Wesołych Świąt. Żyrardów” lub ,,Radosnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku. Żyrardów”.
Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w projekty poprzez dodanie własnego tekstu, lub elementów graficznych, w tym herbu miasta Żyrardów.

11. Zgłoszone na konkurs projekty pocztówek muszą być opisane na odwrocie:
imię i nazwisko autora pracy, adres, telefon, mail. Te same dane muszą znaleźć się na płycie CD
(w przypadku wersji elektronicznej projektu/projektów).

12. Należy dołączyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

12. Prace należy przesłać pocztą do dnia 20 listopada 2017 roku (decyduje data wpływu) na adres: Wydział Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 2, 96-300 Żyrardów, lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie pod w/w adresem.
Koperta musi zawierać dopisek: ,,Konkurs plastyczny”.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.
Wszelkie wątpliwości związane z konkursem wyjaśniają pracownicy Wydziału Promocji Miasta Żyrardowa.
Kontakt – tel.:(46) 858 15 21, tel.:(46) 858 15 36, tel./fax: (46) 856 76 09

13. Projekty pocztówek zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.

14. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do projektu pocztówki/pocztówek i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania projektu do wymogów druku,

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) na potrzeby związane z konkursem.

d) Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje jego warunki określone w niniejszym regulaminie.

15. Projekty pocztówek bez opisu (imię i nazwisko autora pracy, adres, telefon, mail)
i bez wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

16. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową.

17. Projekty pocztówek oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, która zadecyduje o przyznaniu nagród.

18. Zostaną przyznane następujące nagrody:

Nagroda: 1200 PLN (brutto)
Dwa Wyróżnienia: 700 PLN (brutto)

19. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.

20. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

21. Nagrodzone projekty zostaną wydane drukiem.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych projektów pocztówek w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Uwaga: Karta zgłoszenia do pobrania ze strony: https://www.zyrardow.pl/plik,20725,karta-zgloszenia.doc

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *