Konkurs na projekt logo Reaktora Maria

ncbj

KONKURS NA PROJEKT LOGO REAKTORA MARIA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego
logo reaktora Maria (dalej: Konkurs).
Konkurs trwa do 31.01.2020 r.
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo reaktora Maria (dalej:
Reaktor) – znaku identyfikacji obiektu, który będzie przeznaczony do popularyzacji oraz
reklamy.
Projekt logo powinien budzić́ pozytywne skojarzenia oraz podkreślać́ charakterystyczne
elementy związane z Reaktorem. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób
fizycznych i prawnych. Udział w Konkursie mogą wziąć́ zarówno artyści, graficy, plastycy,
specjaliści zajmujący się̨ projektowaniem reklamowym, architekci, jak i amatorzy.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców, bądź́ opiekunów prawnych
(Załącznik 2).
Prace mogą̨ być́ składane indywidualnie lub zespołowo.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT
LOGO PROMOCYJNEGO REAKTRA MARIA

(Dalej: Regulamin)

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą przy ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu logo promocyjnego Reaktora (Dalej: Logo),
który funkcjonuje na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (dalej: NCBJ lub
Organizator). Logo to będzie miało zastosowanie w materiałach informacyjnych
i promocyjnych. Projekt logo może mieć́ dowolną formę̨ graficzną, ale preferowane będą
projekty współgrające z ogólną stylistyką logo NCBJ, budzące pozytywne emocje
u odbiorców.
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Logo, jedynego działającego w Polsce
Reaktora, znajdującego się na terenie NBCJ w Otwocku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs ma charakter otwarty, mogą̨ do niego przystąpić́ osoby, które:
1. zapoznały się̨ z Regulaminem oraz akceptują jego postanowienia,
2. zgłosiły pracę w czasie trwania Konkursu - praca może być wykonana indywidualnie
lub zespołowo, z zastrzeżeniem, że zgłoszeni będą wszyscy autorzy danego projektu,
3. wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (Załącznik 1),
4. w przypadku osób niepełnoletnich – do zgłoszonej pracy została dołączona pisemna
zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, na udział w Konkursie jaki i na
przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich znajdujących się pod ich opieką
(Załącznik 2),
Przesłanie projektów konkursowych na wskazany poniżej adres e-mail jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu.
Dopuszcza się̨ możliwość́ złożenia przez jedną osobę̨ więcej niż̇ jednej pracy.
Pracownicy NCBJ również mogą brać udział w Konkursie.
Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą̨ oceniane przez Komisję Konkursową.
Organizator nie pokrywa kosztów ich przygotowania.
Laureat Konkursu zobowiązuje się udostępnić swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres,
numer dowodu tożsamości w celu umożliwienia wejścia na teren NCBJ wraz z tożsamymi
danymi osób współtowarzyszących.
Laureat Konkursu zobowiązuje się przenieść na NCBJ pełnię praw autorskich do dzieła
(więcej o tym w dalszej części Regulaminu).

KRYTERIA I WYMAGANIA TECHNICZNE
Prace konkursowe należy przesłać jako grafikę wektorową na adres: logo.maria@ncbj.edu.pl.
Projekt Logo powinien stwarzać możliwość przyszłego wykorzystania w różnorodnych celach
m.in. na materiałach promocyjnych i reklamowych oraz w materiałach elektronicznych i grafice
internetowej.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny prac konkursowych.
Z przebiegu Konkursu komisja konkursowa sporządzi protokół.
Komisja będzie oceniać́ zgłoszone projekty zgodnie z następującymi kryteriami:
• walory estetyczne i graficzne projektu,
• oryginalność́ pomysłu, łatwość́ zapamiętywania i pozytywne skojarzenia,
• oddanie specyfiki tematu,
• możliwość wykorzystania w różnych mediach.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

NAGRODY
W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna. Jest to nagroda pieniężna w wysokości
1000 zł netto oraz voucher na zwiedzanie NCBJ dla 8 osób wskazanych przez laureata, z
zapewnionym przejazdem z Warszawy do NCBJ, i z powrotem, oraz obiad na terenie NCBJ.
Kwestie przekazania wskazanej wyżej nagrody zostaną ustalone indywidualnie z laureatem
Konkursu.

PRAWA AUTORSKIE I DANE OSOBOWE
W Konkursie mogą̨ brać́ udział jedynie propozycje Logo, które są̨ wynikiem indywidualnej
pracy twórczej uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich i wolne od wad prawnych.
Z chwilą zgłoszenia projektu Logo do Konkursu uczestnik wyraża zgodę̨ na korzystanie
z projektu przez organizatora dla celów konkursowych.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą̨ przez niego
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), tylko i
wyłącznie do celów Konkursu na podstawie oświadczenia o wyrażeniu stosownej zgody,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu. Spełnienie obowiązku informacyjnego
przez Organizatora Konkursu następuje poprzez zapoznanie uczestnika Konkursu z klauzulą
informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
Po ogłoszeniu wyników Konkursu następuje przeniesienie na NCBJ praw autorskich przez
autora/ów projektu zwycięskiego Logo i nieodpłatne wykorzystywanie go na wszystkich
polach eksploatacji. NCBJ będzie uprawniony do korzystania z zaprojektowanego przez
laureata Logo bez konieczności podawania danych zwycięzcy Konkursu.
Organizator będzie miał w szczególności prawo do:
1. Upowszechniania, utrwalania, modyfikowania oraz zwielokrotniania Logo bez
ograniczeń́;
2. Rozpowszechniania Logo w dowolny sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie,
wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie;
3. Dokonywania obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzać́ do obrotu, użyczać́ lub wynajmować́ oryginał i egzemplarze Logo.
Szczegółowa umowa przejścia praw autorskich zostanie zawarta z laureatem
korespondencyjnie. Jeśli powyższa umowa nie zostanie zrealizowana w ustalonym przez
Organizatora terminie, laureat utraci nagrodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego
Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe, jak
i niemajątkowe) poniesione przez uczestnika Konkursu bądź́ przez osoby trzecie,
w związku z uczestnictwem w Konkursie.
3. W kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. W sprawach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Kontakt w sprawach Konkursu:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych,
Biuro Komunikacji i Promocji
Tel. 22 273 13 24, email: sk@ncbj.gov.pl

Załącznik 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
……………………………..
Imię i nazwisko
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych w Konkursie na
projekt logo reaktora Maria, organizowanym przez Biuro Komunikacji i Promocji
Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu
konkursu na projekt logo reaktora Maria.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej:
www.ncbj.gov.pl moich danych osobowych w przypadku zdobycia tytuły Laureata
przedmiotowego Konkursu.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez
Narodowe Centrum Badań Jądrowych danych w związku z udziałem w Konkursie – zgodnie z
art. 13 RODO.
……….…………………… ……..……………………………………..
(miejscowość, data) (czytelnie imię i
nazwisko)
Podstawa prawna:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Załącznik 2

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
……………………………..
Imię i nazwisko dziecka
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna
w Konkursie na organizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Znam
i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu na projekt logo reaktora Maria.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej: ncbj.gov.pl
danych osobowych w przypadku zdobycia tytuły Laureata przedmiotowego Konkursu przez
moją córkę/mojego syna.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych danych osobowych mojego dziecka (oraz moich) w
związku z jego udziałem w Konkursie – zgodnie z art. 13 RODO.
……….…………………… ……..……………………………………..
(miejscowość, data) (czytelnie imię i nazwisko
rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)
Podstawa prawna:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Załącznik 3

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów jest
Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku-Świerku (05-400) przy ul.
A. Sołtana 7.
2. Admirator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który nadzoruje
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ncbj.gov.pl.
3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia […].
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
• inne jednostki organizacyjne NCBJ,
• uprawnione organy publiczne,
• Komisja Konkursowa.
6. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
7. Uczestnikom Konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Uczestnikom Konkursu (ich opiekunom prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia wątpliwości
co prawidłowości przetwarzania Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
Konkursie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników (opiekunów prawnych), wizerunku
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *