KARPIK 2019

sw-kar

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„KARPIK” Niemodlin Polska

§ 1
Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „KARPIK ” (zwanego dalej Konkursem).
§ 2
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
§ 3
Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 4
1. Zgłoszenie udziału w konkursie polega na przesłaniu Organizatorowi oryginalnej wersji odręcznego rysunku o tematyce: ryby, rybacy, połowy w sieci itp., spełniającego warunki określone niniejszym Regulaminem.
2. W Konkursie biorą udział rysunki w rozmiarze nie przekraczającym formatu A3.
3. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo do zaprezentowania maksymalnie dwóch prac.
4. Każda z prac powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: rok powstania, imię i nazwisko oraz dane adresowe autora, telefon lub e-mail kontaktowy.
5. Zgłoszona praca musi być autorstwa Uczestnika. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej do Konkursu pracy i przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do korzystania i rozporządzania zgłoszoną pracą.
6. Prace przesłane do udziału w Konkursie niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie.
§ 5
1. Konkurs ogłaszany jest przez Organizatora corocznie, najpóźniej do 15 stycznia danego roku kalendarzowego, i trwa do 30 listopada tego samego roku.
2. Prace należy nadsyłać w opakowaniu zapobiegającym ich uszkodzeniu.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za straty i uszkodzenia powstałe w trakcie transportu prac.
4. Prace konkursowe mogą być nadsyłane od dnia ogłoszenia konkursu do 30 września tego samego roku.
5. Prace należy posyłać na adres: Ośrodek Kultury w Niemodlinie ul. M. Reja 1 49-100 Niemodlin, z dopiskiem „Karpik”.
§ 6
1. Wybór zwycięskich prac dokonywany jest w oparciu o następujące kryteria:
1) pomysł zgodny z tematyką konkursu,
2) technika wykonania.
2. Wyboru zwycięskich prac dokonuje Jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości po zakończeniu jego prac.
3. Wyłonienie zwycięzcy konkursu w danym roku nastąpi w pierwszej połowie października tego roku spośród prac spełniających kryteria niniejszego Regulaminu.
4. Wynik Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie www.okniemodlin.org
5. Zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody określone w § 7.
§ 7
1. Nagrodami w Konkursie są:
1) Grand Prix – 2.800 zł brutto
2) trzy nagrody główne – każda po 1.150 zł brutto
2. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia w dowolnie ustalonej przez siebie formie lub wysokości.
3. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Przekazanie nagrody głównej może nastąpić w siedzibie organizatora po uprzednim zgłoszeniu się zwycięzcy konkursu podczas gali wręczenia nagród lub może być wysłana pocztą na adres domowy zwycięzcy .
5. W razie niezgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody zostanie ona przekazana na adres zwycięzcy konkursu.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, koszt wysyłki nagród ponosi zwycięzca konkursu. Koszt wysyłki zostanie potrącony z uzyskanej nagrody.
§ 8
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zwycięzcy Konkursu w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiowa, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek od wygranej pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Koszt podatku nagród pokrywają zdobywcy nagród.
3. Organizator wypłaci nagrodę konkursową a także pobierze od zwycięzcy Konkursu stosowną kwotę zryczałtowanego podatku od wygranej w Konkursie i odprowadzi ją na konto właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 9
1. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi Organizator uzyskuje licencję niewyłączną na czas nieoznaczony upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
b) wystawienia pracy w ramach wystawy pokonkursowej,
c) umieszczenia reprodukcji pracy w katalogach prezentujących prace konkursowe, które będą dystrybuowane przez Organizatora do celów promocyjnych Konkursu.
2. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką drukarską i cyfrową; 2) w zakresie rozpowszechniania utworu – poprzez publiczne wystawienie oraz udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności umieszczanie w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora.
3. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi własność rysunku przechodzi na Organizatora.
§ 10
1. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest on administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Organizatora osobiście lub na piśmie.
§ 11
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zwycięzców Konkursu, a także publikacji prac biorących udział w konkursie w materiałach promocyjnych Organizatora.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczał je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 12
1. Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
§ 13
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udziału w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkód tym spowodowanych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
3. Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
4. Zwycięzca Konkursu może zrzec się nagrody w formie pisemnej, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek inny ekwiwalent.
§ 14
Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora Konkursu i jest ostateczna.
§ 15
Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu lub jego pracę konkursową w przypadku nie przestrzegania przez Uczestnika przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
§ 16
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników.
3. Tekst oraz zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie www.okniemodlin.org.

***************************************

The Regulations concerning the International Satirical Picture Competition
„KARPIK” Niemodlin, Poland

§ 1
These Regulations (hereinafter referred to as the Regulations) lay down terms and conditions of holding the International Satirical Picture Competition „KARPIK” (hereinafter referred to as the Competition).
§ 2
1. The Competition is organized by the Cultural Centre in Niemodlin, Poland.
2. The Participant must be a natural person of legal age, who has a full legal capacity irrespective of the place of the residence.
3. Participation in the Competition is free of charge.
§ 3
Submitting an entry to the Competition is tantamount to the full acceptance of the Regulations by the Participant. The Participant commits himself to comply with the rules laid down in the Regulations as well as to confirm to meet all conditions which make him eligible to participate in the Competition.
§ 4
1. Submitting entry to the Competition consists in sending an original version of a hand-made drawing to the Organizer. The subject matter of the drawing shall cover such topics as fish, fishermen, cast-net fishing, etc., and meet the conditions laid down in these Regulations.
2. The format of the works submitted to the Competition shall not exceed the A-3 size format.
3. Each participant of the Competition is entitled to demonstrate the maximum 2 of works.
4. Each of the entries submitted should be described on the reverse in the following manner: the date of completing the work, the author’s full name and address, contact details such as the telephone number or the e-mail address.
5. The entry submitted to the Competition must constitute the participant’s original work. By accepting these Regulations the Participant declares that he is the author of the entry submitted to the Competition and the author hereby declares, that has exclusive and unlimited copyright (personal and proprietary) to the entry and related rights to use and dispose of the submitted work.
6. Entries sent in order to be submitted in the Competition which will not comply with the terms laid down in these Regulations shall not be included in the Competition.
§ 5
1. The Competition is announced by the Organizer annually, not later than by January 15 of a given calendar year and lasts till November 30 of the same year.
2. The entries must be sent in a package preventing their damage.
3. The shall not be responsible for any loss or damage sustained during shipment of the entries.
4. The entries may be sent from the day of the announcement of the Competition by September 30 of the same year.
5. The entries shall be sent to the following address:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. M. Reja 1
49-100 Niemodlin, POLAND
marked „Karpik”.
§ 6
1. The selection of the award-winning entries will be based on the following criteria:
1) idea corresponding with the thematic scope of the competition,
2) the technique.
2. The Competition Jury shall be responsible for the selection of the winning entries and the Jury’s composition will be made public after its session.
3. Determining the winner in the given year will take place in the first half of October of the same year and will be carried out of the entries complying with the criteria of these Regulations.
4. The final result of the Competition will be published on the Cultural Centre’s website:
www. okniemodlin.org
5. The winners of the Competition shall receive the prizes specified in § 7.
§ 7
1. The prizes of the Competition are as follows:
1) Grand Prix – PLN 2.800 gross
2) three main prizes – PLN 1.150 gross each
2. The Organizer may also award prizes or distinctions in a form or amount set freely by him.
3. The winner will be awarded in the form specified in the Regulations and the award shall not be exchangeable for other non-cash awards.
4. The main prize may be handed in at the Organizer’s office during the award ceremony after the winner appears in person, or it may be sent by post to the winner’s address.
5. In case the Participant fails to collect the award in person, it shall be sent by post to the winner’s address.
6. In the case referred to in the paragraph 5 above, the winner shall bear shipping costs which will be deducted from the sum of the prize awarded.
§ 8
1. The organizer has the exclusive right to determine the winner of the Competition based on the rules specified in these Regulations.
2. Pursuant to Article 30, section 1, point 2 of the Personal Income Tax Act on the income gained by way of wins in competitions, games and pari-mutuel betting or prizes related to premium sale in a European Union Member State or another country which is party to the European Economic Area, subject to Article 21, section 1, point 6, 6a and 68 of the Act, a 10% flat-rate tax is charged and deducted from the win or prize. This tax is collected without lowering the income by the cost of its generation. The winners are liable for the payment of the tax due on the prize.
3. The organizer shall pay the monetary prize and collect the appropriate amount of the flat rate income tax of the prize’s value form the winner of the Competition and shall pay the appropriate amount of the tax in question to the account of the relevant Tax Office in accordance with applicable law regulations in this scope.
§ 9
1. Upon the submission of the entry to the Organizer, the Organizer will obtain non-exclusive licence for an indeterminate period of time, which will authorise the Organizer to free use of proprietary copyrights to the entry in the following areas of exploitation:
a) using the work on the organizer’s website,
b) presenting the work during the post-contest exhibition,
c) placing reproductions of the work in catalogues presenting the entries which will be distributed by the Organizer for promotional purposes of the Competition.
2. On the issuing of the prize to the Participant, the Organizer gains free proprietary rights to the awarded entry of the Participant in the following areas of exploitation:
1) with regard to the right to record and multiply the work using printing and digital techniques;
2) with regard to distribution of the work – in form of public exposition and making the work available in such manner that everybody could have access to it at a time and place chosen by themselves, in particular by placing it in the Organizer’s advertising or promotional materials.
3. On handing over the entry to the Organizer, the ownership of the drawing will be transferred to the Organizer.
§ 10
1. By entering the Competition in the manner permitted in these Regulations, the Participant agrees to be bound by the provisions of these Regulations, including consent to the processing of personal data by the Organizer, and agrees to comply with these Regulations. The personal data provided will be processed by the Organizer pursuant to the Personal Data Protection Law of 29 August 1997 for the following purposes: organization and conducting the Competition; determining the Winner and notifying possible winners; handing over the possible awards; achieving the broad objectives of marketing and promotional activities of the Organizer; obtaining statistical and analytical data; contacting the owner of the data.
2. The Organizer informs that he is an administrator of personal data in terms of the Act referred to in Art.1 The data owner has the right to view and correct his personal information at the Organizer’s Office. Furthermore, the data owner at any time has the right to object processing of their data by the Organiser as allowed by the above mentioned Act. Due to safety reasons the data owner shall contact the Organizer in person or in writing.
§ 11
1. Personal data of Participants will be processed by the Organizer solely for the purposes and solely in the scope necessary to conduct the Competition, i.e., in order to identify the Participant, issue the awards and the possible public disclosure of the full name and the place of residence of the Competition winners, as well as to publish the entries in the Organizer’s promotional materials.
2. The Organizer will store the personal data according to the applicable law and implement appropriate measures to protect the processed personal data, in particular against their unauthorized disclosure, unauthorized takeover, processing with violation of the Act, as well as against any change, removal, damage or destruction.
§ 12
1. The Participant grants publishing permission to use of his full name in promotional materials related to the Competition, in particular on the Organizer’s websites, as well as gives consent to use them for the Organizer’s promotional and marketing purposes.
2. Participation in the Competition shall not constitute grounds for requesting any remuneration of any kind whatever.
3. All materials used to promote the Competition are of a purely advertising nature, whereas the provisions of the Regulations have a binding character.
§ 13
1. The Organizer shall not be responsible for any problems arising during the course of the Competition if they took place as a result of the events which may not have been foreseen by the Organiser with the preservation of due diligence or which may not have been avoided, in particular in case of force majeure events which are not possible to predict, participation in the
Competition which fails to comply with any of the provisions of these Regulations and the potential subsequent damage caused.
2. The Organiser shall not be liable for impossibility of receipt of the award for reasons beyond the Organiser’s control which lie with the Participant.
3. The awarded Participants are not liable to transfer their rights to the award to third parties.
4. The Winner of the Competition may renounce the award in writing, nevertheless, shall not be entitled to receive any equivalent in exchange.
§ 14
The rules of these Regulations constitute the sole ground for holding the Competition and their binding and final interpretation lies solely with the Organizer.
§ 15
The Organizer has the right to exclude the Participant or his entry from the Competition in case the Participant fails to obey the provisions of the law, good manners, these Regulations or in case he infringes any other rights or interests of the Organizer.
§ 16
1. These Regulations constitute the sole binding document specifying the rules of the Competition.
2. The Organizer reserves the right to change these Regulations in case of a change of the law or for other important reasons, in particular when the change allows for efficient organization of the Competition in accordance with the rules, provided that it will not undermine the rights that have been already acquired by the Participants.
3. The text and any changes to these Regulations will be publicly announced on the Cultural Centre’s website www.okniemodlin.org.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *